วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

หน้าแรก - Site Map

 ***คลังข้อสอบ อนุบาล - ม.6***

แบบฝึกหัด อนุบาล


แบบฝึกคณิตคิดในใจ 5 ระดับ


ข้อสอบคิดวิเคราะห์ ป.3 - ป.6

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.1 - ป.6

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์มาตรฐาน - ป.4 - ป.6


ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 • ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์แบบทดสอบก่อนเรียน ป.1-ป.6แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.6


ข้อสอบมาตรฐาน

ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาค)
แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ)

แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาไทย
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาไทย ป.1
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาไทย ป.2
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาไทย ป.3
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาไทย ป.4
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาไทย ป.5
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาไทย ป.6


แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย (หลักภาษา และการใช้ภาษา)


แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาไทย (หลักภาษา และการใช้ภาษา)
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาไทย  (หลักภาษา และการใช้ภาษา) ป.1
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาไทย  (หลักภาษา และการใช้ภาษา) ป.2
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาไทย  (หลักภาษา และการใช้ภาษา) ป.3
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาไทย  (หลักภาษา และการใช้ภาษา) ป.4
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาไทย  (หลักภาษา และการใช้ภาษา) ป.5
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาไทย  (หลักภาษา และการใช้ภาษา) ป.6


แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์
แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาคณิตศาสตร์
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.1
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.2
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.3
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.4
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.5
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.6

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.1
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.2
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.3
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.4
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.5
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.6

แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.1
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.2
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.3
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.4
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.5
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.6

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์
แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6


ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาวิทยาศาสตร์

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา
แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา


ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาสังคมศึกษา แบบทดสอลท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.1
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.2
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.3
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.4
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.5
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.6


ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาพระพุทธศาสนา

แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.1 
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.3
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.4
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.5
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.6
ใบงานทบทวนเนือหา - วิชาประวัติศาสตร์ ป.1

แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาประวัติศาสตร์
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.1
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.3
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.4
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.5
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.6


แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6

แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี