วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

หน้าแรก - Site Map

***คลังข้อสอบ อนุบาล - ม.6***

แบบฝึกหัด อนุบาลข้อสอบมาตรฐาน
แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.6

ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาค)
แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ)

แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาไทย
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาไทย ป.1
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาไทย ป.2
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาไทย ป.3
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาไทย ป.4
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาไทย ป.5
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาไทย ป.6


แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย (หลักภาษา และการใช้ภาษา)


แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาไทย (หลักภาษา และการใช้ภาษา)
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาไทย  (หลักภาษา และการใช้ภาษา) ป.1
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาไทย  (หลักภาษา และการใช้ภาษา) ป.2
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาไทย  (หลักภาษา และการใช้ภาษา) ป.3
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาไทย  (หลักภาษา และการใช้ภาษา) ป.4
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาไทย  (หลักภาษา และการใช้ภาษา) ป.5
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาไทย  (หลักภาษา และการใช้ภาษา) ป.6


แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์
แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาคณิตศาสตร์
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.1
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.2
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.3
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.4
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.5
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.6

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.1
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.2
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.3
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.4
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.5
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.6

แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.1
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.2
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.3
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.4
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.5
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.6

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์
แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6


ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาวิทยาศาสตร์

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา
แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา


ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาสังคมศึกษา แบบทดสอลท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.1
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.2
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.3
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.4
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.5
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.6


ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาพระพุทธศาสนา

แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.1 
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.3
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.4
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.5
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.6
ใบงานทบทวนเนือหา - วิชาประวัติศาสตร์ ป.1

แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาประวัติศาสตร์
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.1
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.3
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.4
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.5
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.6


แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6

แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561

math-p6-lesson9-5

ath-p6-lesson9-4

math-p6-lesson9-3

math-p6-lesson9-2

math-p6-lesson9-1


***แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญาทางคณิตศาสตร์ ป.6***

***แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญาทางคณิตศาสตร์ ป.6***

 • เรื่องที่ 1 จำนวนนับ (โจทย์ปัญหาการบวก)
 • เรื่องที่ 2 จำนวนนับ (โจทย์ปัญหาการลบ)
 • เรื่องที่ 3 จำนวนนับ (โจทย์ปัญหาการคูณ)
 • เรื่องที่ 4 จำนวนนับ (โจทย์ปัญหาการหาร)
 • เรื่องที่ 5 จำนวนนับ (โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน)
 • เรื่องที่ 6 เศษส่วน และจำนวนคละ (โจทย์ปัญหาการบวก)
 • เรื่องที่ 7 เศษส่วน และจำนวนคละ (โจทย์ปัญหาการลบ)
  • ชุดที่ 1
  • ชุดที่ 2
  • ชุดที่ 3
  • ชุดที่ 4
  • ชุดที่ 5
  • ชุดที่ 6
  • ชุดที่ 7
  • ชุดที่ 8
  • ชุดที่ 9
 • เรื่องที่ 8 เศษส่วน และจำนวนคละ (โจทย์ปัญหาการคูณ)
  • ชุดที่ 1
  • ชุดที่ 2
  • ชุดที่ 3
  • ชุดที่ 4
  • ชุดที่ 5
  • ชุดที่ 6
  • ชุดที่ 7
 • เรื่องที่ 9 เศษส่วน และจำนวนคละ (โจทย์ปัญหาการหาร)
  • ชุดที่ 1
  • ชุดที่ 2
  • ชุดที่ 3
  • ชุดที่ 4
  • ชุดที่ 5
 • เรื่องที่ 10 เศษส่วน และจำนวนคลุ (โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน)
  • ชุดที่ 1
  • ชุดที่ 2
  • ชุดที่ 3
  • ชุดที่ 4
  • ชุดที่ 5
  • ชุดที่ 6
  • ชุดที่ 7
 • เรื่องที่ 11 ทศนิยม (โจทย์ปัญหาการบวก)
  • ชุดที่ 1
  • ชุดที่ 2
  • ชุดที่ 3
  • ชุดที่ 4
  • ชุดที่ 5
 • เรื่องที่ 12 ทศนิยม (โจทย์ปัญหาการลบ)
  • ชุดที่ 1
  • ชุดที่ 2
  • ชุดที่ 3
  • ชุดที่ 4
  • ชุดที่ 5
 • เรื่องที่ 13 ทศนิยม (โจทย์ปัญหาการคูณ)
  • ชุดที่ 1
  • ชุดที่ 2
  • ชุดที่ 3
  • ชุดที่ 4
  • ชุดที่ 5
 • เรื่องที่ 14 ทศนิยม (โจทย์ปัญหาการหาร)
  • ชุดที่ 1
  • ชุดที่ 2
  • ชุดที่ 3
  • ชุดที่ 4
  • ชุดที่ 5
 • เรื่องที่ 15 ทศนิยม (โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน)
  • ชุดที่ 1
  • ชุดที่ 2
  • ชุดที่ 3
  • ชุดที่ 4
  • ชุดที่ 5
  • ชุดที่ 6
 • เรื่องที่ 16 รูปวงกลม (โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป และพื้นที่ของรูปวงกลม)
  • ชุดที่ 1
  • ชุดที่ 2
  • ชุดที่ 3
  • ชุดที่ 4
  • ชุดที่ 5
 • เรื่องที่ 17 รูปสี่เหลี่ยม (โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม)
  • ชุดที่ 1
  • ชุดที่ 2
  • ชุดที่ 3
  • ชุดที่ 4
  • ชุดที่ 5
  • ชุดที่ 6
 • เรื่องที่ 18 ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก (โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตร และความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก)
  • ชุดที่ 1
  • ชุดที่ 2
  • ชุดที่ 3
  • ชุดที่ 4
  • ชุดที่ 5
  • ชุดที่ 6
  • ชุดที่ 7
  • ชุดที่ 8
 • เรื่องที่ 19 ร้อยละ (โจทย์ปัญหาร้อยละ ในสถานการณ์ต่าง ๆ)
  • ชุดที่ 1
  • ชุดที่ 2
  • ชุดที่ 3
  • ชุดที่ 4
  • ชุดที่ 5
  • ชุดที่ 6
 • เรื่องที่ 20 ร้อยละ (โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย)
  • ชุดที่ 1
  • ชุดที่ 2
  • ชุดที่ 3
  • ชุดที่ 4
  • ชุดที่ 5
  • ชุดที่ 6
  • ชุดที่ 7
  • ชุดที่ 8
  • ชุดที่ 9
  • ชุดที่ 10
  • ชุดที่ 11
  • ชุดที่ 12
  • ชุดที่ 13
  • ชุดที่ 14
 • เรื่องที่ 21 ร้อยละ (โจทย์ปัญหาร้อยละกับดอกเบี้ย)
  • ชุดที่ 1
  • ชุดที่ 2
  • ชุดที่ 3
  • ชุดที่ 4
  • ชุดที่ 5
 • เรื่องที่ 22 สมการ และการแก้สมการ (โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการบวก)
  • ชุดที่ 1
  • ชุดที่ 2
  • ชุดที่ 3
  • ชุดที่ 4
  • ชุดที่ 5
  • ชุดที่ 6
  • ชุดที่ 7
 • เรื่องที่ 23 สมการ และการแก้สมการ (โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการลบ)
  • ชุดที่ 1
  • ชุดที่ 2
  • ชุดที่ 3
  • ชุดที่ 4
  • ชุดที่ 5
  • ชุดที่ 6
  • ชุดที่ 7
 • เรื่องที่ 24 สมการ และการแก้สมการ (โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการคูณ)
  • ชุดที่ 1
  • ชุดที่ 2
  • ชุดที่ 3
  • ชุดที่ 4
  • ชุดที่ 5
  • ชุดที่ 6
  • ชุดที่ 7
 • เรื่องที่ 25 สมการ และการแก้สมการ (โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการหาร)
  • ชุดที่ 1
  • ชุดที่ 2
  • ชุดที่ 3
  • ชุดที่ 4
  • ชุดที่ 5
  • ชุดที่ 6
  • ชุดที่ 7

math-p6-lesson8-7

math-p6-lesson8-6