test-lastterm-p1-m6

***รวมข้อสอบปลายภาคเรียน ป.1 - ม.6***

 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน ป.4
  • แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน ป.5
  • แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน ป.6
  • แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน ม.1

 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน ม.2

 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน ม.3

 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน ม.4

 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน ม.5

 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน ม.6

3 ความคิดเห็น: