ข้อสอบ วิชาหน้าที่พลเมือง ม.3

***ข้อสอบหน้าที่พลเมือง ม.3***


***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.3 (วิชาภูมิศาสตร์)***

2 ความคิดเห็น:

  1. กราบขอบพระคุณมากๆค่ะ พอดีไม่ใช่เอกนี้มาชวน สอน เป็นป
    ระโยชน์มากๆคะ

    ตอบลบ
  2. ข้อใดเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยมากที่สุด

    ตอบลบ