ข้อสอบ สังคม ป.2

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.2 (ชุดที่ 2)***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.2(ชุดที่ 1)***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.2 - วิชาสังคมศึกษา (ชุดที่ 1)***


***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 (ปลายภาค) - วิชาสังคมศึกษา******ข้อสอบมาตรฐาน ป.2 - วิชาสังคมศึกษา***


1 ความคิดเห็น: