ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม.2

***ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม.2 (ชุดที่ 1)******ข้อสอบ ม.2 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1)***
***ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.2***
***แบบทดสอบตามหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2 (ชุดที่ 1)***


***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.2 (วิชาวิทยาศาสตร์)***

8 ความคิดเห็น:

 1. ข้อใดเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ข้อที่ 3 ของนิวตัน กฎแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา

  ตอบลบ
 2. ข้อใดเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตันกฎแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา

  ตอบลบ
 3. หากต้องเปรียบเทียบสามารถในการละลายของสารaและสารbในของเหลวcจะต้องทำอ่างไรเพื่อให้ผลการทดลองได้ถูกต้อง

  ตอบลบ
 4. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของการกลั่น (Distillation)

  ตอบลบ
 5. เครื่องมือชนิดใดที่ใช้วัดขนาดของแรง

  ตอบลบ
 6. ขอใดใช้หลักการอนุรักษ์พลังงานมาประหยุต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

  ตอบลบ