ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.6

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1)***

***รวมโจทย์ข้อสอบ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6******ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6***
***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1)******แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 8)******แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 7)******แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 6)******แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 5)***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 4)***
***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 3)******แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 2)***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.6 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1)***


***แบบทดสอบก่อนเรียน - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.6 (วิชาวิทยาศาสตร์)******ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 - วิชาวิทยาศาสตร์***


3 ความคิดเห็น: