วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.1 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.1 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1)***

science-p1-test-lesson8
science-p1-test-lesson7
science-p1-test-lesson6
science-p1-test-lesson5

science-p1-test-lesson4

science-p1-test-lesson3

science-p1-test-lesson2

science-p1-test-lesson1
***ใบงานทบทวนเนื้อหา ป.1 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 3)***

***ใบงานทบทวนเนื้อหา ป.1 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 3)***

science-p1-ex-lesson8science-p1-ex-lesson7


science-p1-ex-lesson6
science-p1-ex-lesson5
science-p1-ex-lesson4
science-p1-ex-lesson3