วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1)- หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 รูปเรขาคณิตศามมิติ และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1)- หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 รูปเรขาคณิตศามมิติ และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น