วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

หน้าแรก - Site Map

 ***คลังข้อสอบ อนุบาล - ม.6***

แบบฝึกหัด อนุบาล


แบบฝึกคณิตคิดในใจ 5 ระดับ


ข้อสอบคิดวิเคราะห์ ป.3 - ป.6

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.1 - ป.6

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์มาตรฐาน - ป.4 - ป.6


ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 • ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์แบบทดสอบก่อนเรียน ป.1-ป.6แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.6


ข้อสอบมาตรฐาน

ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาค)
แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ)

แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาไทย
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาไทย ป.1
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาไทย ป.2
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาไทย ป.3
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาไทย ป.4
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาไทย ป.5
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาไทย ป.6


แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย (หลักภาษา และการใช้ภาษา)


แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาไทย (หลักภาษา และการใช้ภาษา)
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาไทย  (หลักภาษา และการใช้ภาษา) ป.1
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาไทย  (หลักภาษา และการใช้ภาษา) ป.2
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาไทย  (หลักภาษา และการใช้ภาษา) ป.3
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาไทย  (หลักภาษา และการใช้ภาษา) ป.4
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาไทย  (หลักภาษา และการใช้ภาษา) ป.5
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาไทย  (หลักภาษา และการใช้ภาษา) ป.6


แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์
แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาคณิตศาสตร์
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.1
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.2
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.3
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.4
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.5
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.6

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.1
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.2
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.3
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.4
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.5
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.6

แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.1
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.2
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.3
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.4
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.5
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.6

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์
แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6


ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาวิทยาศาสตร์

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา
แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา


ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาสังคมศึกษา แบบทดสอลท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.1
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.2
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.3
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.4
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.5
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.6


ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาพระพุทธศาสนา

แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.1 
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.3
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.4
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.5
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.6
ใบงานทบทวนเนือหา - วิชาประวัติศาสตร์ ป.1

แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาประวัติศาสตร์
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.1
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.3
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.4
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.5
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.6


แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6

แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 12 ความคิดเห็น:

 1. สวัสดีค่ะ ค่ะ คุณ mingkwan ขอโทษที่รบกวนนะคะ ปกติ จะเข้าไปดูข้อสอบและแบบฝึกหัด ใน exercise-exam.blogspot.com - แบบทดสอบ - แบบฝึกหัด ซึ่งมีประโยชน์ และเป็นวิทยาทาน ต่อการเรียนและการศึกษามากๆ ค่ะ ดิฉันได้นำไปช่วยกันติวในหมู่ลูก ๆ และในชั้นเรียน ดิฉันรู้สึกเสียดายเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ถูกลบไปค่ะ อยากขอความอนุเคราะห์ให้นำขึ้นมาใหม่ค่ะ เพราะคิดว่า คงเป็นประโยชน์ต่อ ผู้ปกครองหลาย ๆ ท่าน เช่นเดียวกับดิฉัน เพราะช่วยเรื่องการเรียน และค่าใช้จ่ายในการเรียน และช่วยให้เด็กไทย เข้าพบถึงสื่อ ที่ดีเยี่ยม และครอบคลุมมาก ๆ ค่ะ
  ดิฉันขออภัยที่รบกวนนะคะ ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้รู้จักกันเลยค่ะ เพราะเห็นว่า เนื้อหาใน blog มีประโยชน์มาก ๆ ค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณที่ติชมคะ ... ส่วนแบบฝึกหัด กำลังทำให้ใหม่คะ คาดว่าน่าจะอีกไม่นานจะมีครบถ้วนเหมือนเดิมคะ

   ลบ
 2. ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ ติดตามมาตลอดค่ะ

  ตอบลบ
 3. หาแบบฝึกหัดไม่เจอ สามารถนำไปใช้กับเด็ก ๆได้ค่ะ นำกลับมาใหม่นะคะ จะรอ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 4. รบกวนสอบถามถึง ข้อสอบภาษาไทย - วรรณคดีลำนำ ครับ
  ไม่ทราบยังสามารถ download ได้อยู่หรือไม่ครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. กำลังทยอย update ให้คะ รอหน่อยนะคะ

   ลบ
 5. ขอบคุณมากที่สุดเลยค่ะ

  ตอบลบ
 6. หาสรุปเนื้อเรื่องย่อพาทีกับลำนำไม่เจอยังมีอีกป่าวค่ะ

  ตอบลบ
 7. ขอบคุณคะ.ดิฉันได้นำแบบฝึกหัดให้ลูกทำ. ช่วยให้เด็กได้เห็นคำถามต่างจากในร.ร. มีประโยชน์มากคะ. ช่วยให้ไม่ต้องเรียนพิเศษ. สู้ค่าเรียนไม่ไหวคะ. รอติดตามอยู่นะคะ. ขอคุณมากๆคะ

  ตอบลบ
 8. ขอบคุณมากๆๆค่ะ ลูกชายของดิฉัน ได้คะแนนดีมาก ก็เพราะ คุณ @Mingkwan Chuchuay

  ตอบลบ
 9. Hello
  Very Informative page, I hope it will be useful for all of us. Thanks for sharing it with us.
  Visit our Blog Site Very Informative 24 Good Health Tips. This website topic is << Natural Treatment, Home Remedy, Health Tips, Beauty Tips, Fitness Tips, Food Tips, Romance Tips >> . Very Interesting and helpful articles and videos of information about this health site.All health information on this site.

  ตอบลบ