ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.2

***สอบ สังคมศึกษา ป.2 (ชุดที่ 1)******ข้อสอบ ป.2(ปลายภาค) - วิชาสังคมศึกษา***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.2 (ชุดที่ 2)***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.2(ชุดที่ 1)***


***ข้อสอบสังคมศึกษา ฯ ป.2***
***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาสังคมศึกษา ป.2 (ชุดที่ 1)******แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.2 - วิชาสังคมศึกษา (ชุดที่ 1)******แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาสังคมศึกษา)******ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 (ปลายภาค) - วิชาสังคมศึกษา******ข้อสอบมาตรฐาน ป.2 - วิชาสังคมศึกษา***


2 ความคิดเห็น: