วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564

social-m456-sara2-7

 

สรุปเนื้อหา วิชาสังคมศึกษา ม.456 - สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม - เรื่องที่ 7 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวsocial-m456-sara2-5

 สรุปเนื้อหา วิชาสังคมศึกษา ม.456 - สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม - เรื่องที่ 5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
social-m456-sara2-4

สรุปเนื้อหา วิชาสังคมศึกษา ม.456 - สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม - เรื่องที่ 4 สัญญาsocial-m456-sara2-3

สรุปเนื้อหา วิชาสังคมศึกษา ม.456 - สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม - เรื่องที่ 3 นิติกรรม

social-m456-sara2-2

สรุปเนื้อหา วิชาสังคมศึกษา ม.456 - สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม - เรื่องที่ 2 กระบวนการยุติธรรม


social-m456-sara2-1

 สรุปเนื้อหา วิชาสังคมศึกษา ม.456 - สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม - เรื่องที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย


social-m456-sara1-15

  สรุปเนื้อหา วิชาสังคมศึกษา ม.456 - สาระที่ 1 ศาสนาศีลธรรม และจริยธรรม - เรื่องที่ 15 สมถวิปัสนาsocial-m456-sara1-14

 สรุปเนื้อหา วิชาสังคมศึกษา ม.456 - สาระที่ 1 ศาสนาศีลธรรม และจริยธรรม - เรื่องที่ 14 มารยาทชาวพุทธsocial-m456-sara1-13

สรุปเนื้อหา วิชาสังคมศึกษา ม.456 - สาระที่ 1 ศาสนาศีลธรรม และจริยธรรม - เรื่องที่ 13 ศาสนพิธี

social-m456-sara1-12

 สรุปเนื้อหา วิชาสังคมศึกษา ม.456 - สาระที่ 1 ศาสนาศีลธรรม และจริยธรรม - เรื่องที่ 12 หน้าที่ชาวพุทธ
social-m456-sara1-11

สรุปเนื้อหา วิชาสังคมศึกษา ม.456 - สาระที่ 1 ศาสนาศีลธรรม และจริยธรรม - เรื่องที่ 11 หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
social-m456-sara1-10

สรุปเนื้อหา วิชาสังคมศึกษา ม.456 - สาระที่ 1 ศาสนาศีลธรรม และจริยธรรม - เรื่องที่ 10 ความสำคัญของการบริหารจิต และการเจริญปัญญาsocial-m456-sara1-9

สรุปเนื้อหา วิชาสังคมศึกษา ม.456 - สาระที่ 1 ศาสนาศีลธรรม และจริยธรรม - เรื่องที่ 9 ค่านิยม และจริยธรรมจากขข้อความน่ารู้ในพระไตรปิฎก

social-m456-sara1-8

 สรุปเนื้อหา วิชาสังคมศึกษา ม.456 - สาระที่ 1 ศาสนาศีลธรรม และจริยธรรม - เรื่องที่ 8 ศาสนิกชนตัวอย่าง
วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564

social-m456-sara1-7

 สรุปเนื้อหา วิชาสังคมศึกษา ม.456 - สาระที่ 1 ศาสนาศีลธรรม และจริยธรรม - เรื่องที่ 7 คุณธรรม และจริยธรรม


social-m456-sara1-6

 สรุปเนื้อหา วิชาสังคมศึกษา ม.456 - สาระที่ 1 ศาสนาศีลธรรม และจริยธรรม - เรื่องที่ 6 การบริหารจิต และเจริญปัญญา

social-m456-sara1-5

สรุปเนื้อหา วิชาสังคมศึกษา ม.456 - สาระที่ 1 ศาสนาศีลธรรม และจริยธรรม - เรื่องที่ 5 หลักธรรมในพระพุทธศาสนา