วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2565

***สรุปเนื้อหา - วิชาสังคมศึกษา ม.3***

 ***สรุปเนื้อหา - วิชาสังคมศึกษา ม.3***

สรุปเนื้อหา - วิชาสังคมศึกษา ม.3 - สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

 สรุปเนื้อหา - วิชาสังคมศึกษา ม.3 - สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

สรุปเนื้อหา - วิชาสังคมศึกษา ม.3 - สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

สรุปเนื้อหา - วิชาสังคมศึกษา ม.3 - สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์