วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาอาเซียน ป.6***

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาอาเซียน ป.6***

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาอาเซียน ป.6 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาอาเซียน ป.6 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาอาเซียน ป.6 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาอาเซียน ป.6 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน


แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาอาเซียน ป.6 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาอาเซียน ป.6 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การอยู่ร่วมกันในอาเซียน
แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาอาเซียน ป.6 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความร่วมมือของอาเซียน

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาอาเซียน ป.6 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความร่วมมือของอาเซียน

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาอาเซียน ป.6 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อาเซียนสัมพันธ์

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาอาเซียน ป.6 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อาเซียนสัมพันธ์
แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาอาเซียน ป.6 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รู้จักอาเซียน

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาอาเซียน ป.6 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รู้จักอาเซียน
***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาอาเซียน ป.5***

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาอาเซียน ป.5***

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาอาเซียน ป.5 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 รู้จักประชาคมอาเซียน

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาอาเซียน ป.5 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 รู้จักประชาคมอาเซียน


แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาอาเซียน ป.5 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาอาเซียน ป.5 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาอาเซียน ป.5 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การค้าอาเซียน

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาอาเซียน ป.5 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การค้าอาเซียนแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาอาเซียน ป.5 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สิทธิสตรี และเด็กอาเซียน

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาอาเซียน ป.5 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สิทธิสตรี และเด็กอาเซียน
แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาอาเซียน ป.5 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กลไกการบริหารงานอาเซียน

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาอาเซียน ป.5 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กลไกการบริหารงานอาเซียนแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาอาเซียน ป.5 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการอาเซียน

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาอาเซียน ป.5 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการอาเซียน


***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาอาเซียน ป.4***

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาอาเซียน ป.4***

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาอาเซียน ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎบัตรอาเซียน และประชาคมอาเซียน

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาอาเซียน ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎบัตรอาเซียน และประชาคมอาเซียน
แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาอาเซียน ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สถานที่สำคัญ และแหล่งท่องเที่ยวในอาเซียน

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาอาเซียน ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สถานที่สำคัญ  และแหล่งท่องเที่ยวในอาเซียนแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาอาเซียน ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เศรษฐกิจของอาเซียน

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาอาเซียน ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เศรษฐกิจของอาเซียน
แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาอาเซียน ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ลักษณะการเมืองการปกครองของอาเซียน

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาอาเซียน ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ศิลปะการแสดงและการละเล่นของอาเซียน

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาอาเซียน ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาอาเซียน ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน