วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.6 ***

 ***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.6 ***

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.6 - บทที่ 8 ขัตติยพันธกรณี

 แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.6 - บทที่ 8 ขัตติยพันธกรณี

 

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.6 - บทที่ 7 มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มหาราช

 แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.6 - บทที่ 7 มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มหาราช


 

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.6 - บทที่ 6 หัวใจชายหนุ่ม

 แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.6 - บทที่ 6 หัวใจชายหนุ่ม
 

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.6 - บทที่ 5 คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์

 แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.6 - บทที่ 5 คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์

 

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.6 - บทที่ 4 นิราศนรินทร์คำโคลง

 แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.6 - บทที่ 4 นิราศนรินทร์คำโคลง

 

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.6 - บทที่ 3 ไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ

 แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.6 - บทที่ 3 ไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ

 

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.6 - บทที่ 2 เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา

  แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.6 - บทที่ 2 เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา

 

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.6 - บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณคดี และวรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์

 แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.6 - บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณคดี และวรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์

 

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.6 - บทที่ 8 ภูมิปัญญาทางภาษา

 แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.6 - บทที่ 8 ภูมิปัญญาทางภาษา
 

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.6 - บทที่ 7 การพัฒนาทักษะการเขียน

 แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.6 - บทที่ 7 การพัฒนาทักษะการเขียน
 

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.6 - บทที่ 6 การพัฒนาทักษะการอ่าน

 แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.6 - บทที่ 6 การพัฒนาทักษะการอ่าน

 

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.6 - บทที่ 5 การพูดให้สัมฤทธิ์ผล

 แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.6 - บทที่ 5 การพูดให้สัมฤทธิ์ผล

 

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.6 - บทที่ 4 การพัฒนาทักษะการฟัง และการดู

 แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.6 - บทที่ 4 การพัฒนาทักษะการฟัง และการดู

 

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.6 - บทที่ 3 การใช้ภาษาพัฒนาความคิด

 แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.6 - บทที่ 3 การใช้ภาษาพัฒนาความคิด