วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567

***ข้อสอบ สุขศึกษา ป.6 (ชุดที่ 1) ***

***ข้อสอบ สุขศึกษา ป.6 (ชุดที่ 1) ***


sukseksa-p6-test16-key

 ข้อสอบ สุขศึกษา ป.6 (ชุดที่ 1)  - หน่วยที่ 16 สมรรถภาพทางกาย (เฉลย)


sukseksa-p6-test15-key

 ข้อสอบ สุขศึกษา ป.6 (ชุดที่ 1)  - หน่วยที่ 15 ตะกร้อ (เฉลย)


sukseksa-p6-test14-key

 ข้อสอบ สุขศึกษา ป.6 (ชุดที่ 1)  - หน่วยที่ 14 วอลเลย์บอล (เฉลย)


วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567

sukseksa-p6-test13-key

 ข้อสอบ สุขศึกษา ป.6 (ชุดที่ 1)  - หน่วยที่ 13 กรีฑา (เฉลย)


sukseksa-p6-test12-key

 ข้อสอบ สุขศึกษา ป.6 (ชุดที่ 1)  - หน่วยที่ 12 กิจกรรมนันทนาการ (เฉลย)


sukseksa-p6-test11-key

 ข้อสอบ สุขศึกษา ป.6 (ชุดที่ 1)  - หน่วยที่ 11 ผลัดกันเล่นให้สนุก (เฉลย)


sukseksa-p6-test10-key

 ข้อสอบ สุขศึกษา ป.6 (ชุดที่ 1)  - หน่วยที่ 10 ยืดหยุ่นขั้นพื้นฐาน (เฉลย)


sukseksa-p6-test9-key

 ข้อสอบ สุขศึกษา ป.6 (ชุดที่ 1)  - หน่วยที่ 9 กายบริหารประกอบเพลง


sukseksa-p6-test8-key

 ข้อสอบ สุขศึกษา ป.6 (ชุดที่ 1)  - หน่วยที่ 8 การเคลื่อนไหวร่างกาย (เฉลย)


sukseksa-p6-test7-key

 ข้อสอบ สุขศึกษา ป.6 (ชุดที่ 1)  - หน่วยที่ 7 สารเสพติด (เฉลย)


sukseksa-p6-test6-key

 ข้อสอบ สุขศึกษา ป.6 (ชุดที่ 1)  - หน่วยที่ 6 ภัยธรรมชาติ (เฉลย)


sukseksa-p6-test5-key

 ข้อสอบ สุขศึกษา ป.6 (ชุดที่ 1)  - หน่วยที่ 5 โรคติดต่อ (เฉลย)