วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565

***ข้อสอบ - วิชาสังคมศึกษา ม.2 (แยกตามหน่วยการเรียนรู้)***

 ***ข้อสอบ - วิชาสังคมศึกษา ม.2 (แยกตามหน่วยการเรียนรู้)***

 • สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พระพุทธศาสนา และความสำคัญของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การแผยแผรพระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้าน
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พุทธจริยา ประวัติพุทธสาวก และชาวพุทธตัวอย่าง
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 โครงสร้าง และสาระโดยสังเขปของประไตรปิฎก และการนำหลักธรรมในพระพุทธสาสนาเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การฝึกสมาธิเบื้องต้นตามหลักอานาปานสติ
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 มารยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี และการปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชน
 • สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พลเมืองดี
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบการเมืองการปกครองของไทย
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิต
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 คุณธรรมการอยู่ร่วมกันตามหลักศาสนา
 • สาระที่ 3 เศรษบศาสตร์
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความหมาย และความสำคัญของเศรษฐศาสตร์
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การผลิต
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 โครงสร้างระบบเศรษบกิจ และระบบเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชีย
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สถาบันการเงิน และการธนาคาร
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจ
 • สาระที่ 4 ปรนะวัติศาสตร์
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ยุคสมัย และวิะีการทางประวัติศาสตร์
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การนับ การเทียบศักราช และการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ในเอเชีย
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ และสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานในเอเชีย
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ประวัติความเป็นมา และแหล่งอารยธรรมในเอเชีย
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียที่มีผลต่อสังคมโลก
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยในสมัยอยุธยา
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ลักษณะทางด้านการเมืองการปกครองในสมัยอยุธยา
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจในสมัยกรุงศรีอยุธยา
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ลักาณะทางสังคม และวัฒนธรรมในสมัยกรุงศรีอยุธยา
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยอยุธยา
 • สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความหมายและความสำคัญของภูมิศาสตร์กายภาพ
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนที่ การใช้แผนที่ และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของทวีปยุโรป
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของทวีปแอฟริกา

social-m2-test5-4

 


social-m2-test5-3

 social-m2-test5-2

 

social-m2-test5-1

 

social-m2-test4-10

 


social-m2-test4-9

 social-m2-test4-8

 
social-m2-test4-7

 

social-m2-test4-6

 social-m2-test4-5

 
social-m2-test4-4

 social-m2-test4-3