วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 10 มรรยาทชาวพุทธ (เฉลย)

 ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 10 มรรยาทชาวพุทธ (เฉลย)


ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 10 มรรยาทชาวพุทธ

 ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 10 มรรยาทชาวพุทธ


ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 9 ชาวพุทธตัวอย่าง (เฉลย)

 ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 9 ชาวพุทธตัวอย่าง (เฉลย)

ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 9 ชาวพุทธตัวอย่าง

 ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 9 ชาวพุทธตัวอย่าง

ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 8 หน้าที่ชาวพุทธ (เฉลย)

 ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 8 หน้าที่ชาวพุทธ (เฉลย)

ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 8 หน้าที่ชาวพุทธ

 ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 8 หน้าที่ชาวพุทธ

ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 ชาดก (เฉลย)

 ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 ชาดก (เฉลย)

ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 ชาดก

 ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 ชาดก

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 6 พุทธสาวก พระโสภณโกฬิวิสะ (เฉลย)

 ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 6 พุทธสาวก พระโสภณโกฬิวิสะ (เฉลย)

ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 6 พุทธสาวก พระโสภณโกฬิวิสะ

 ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 6 พุทธสาวก พระโสภณโกฬิวิสะ

ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 5 เรื่องน่ารู้คู่พุทธศาสน์ (เฉลย)

 ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 5 เรื่องน่ารู้คู่พุทธศาสน์ (เฉลย)

ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 5 เรื่องน่ารู้คู่พุทธศาสน์

 ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 5 เรื่องน่ารู้คู่พุทธศาสน์

ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 4 หลักธรรมนำชาวพุทธ (เฉลย)

 ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 4 หลักธรรมนำชาวพุทธ (เฉลย)

ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 4 หลักธรรมนำชาวพุทธ

 ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 4 หลักธรรมนำชาวพุทธ

ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 3 ดวงมณีแห่งชาวพุทธ (เฉลย)

 ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 3 ดวงมณีแห่งชาวพุทธ (เฉลย)

ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 3 ดวงมณีแห่งชาวพุทธ

 ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 3 ดวงมณีแห่งชาวพุทธ