วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565

***สรุปเนื้อหา - วิชาสังคมศึกษา ม.1***

 ***สรุปเนื้อหา - วิชาสังคมศึกษา ม.1***

สรุปเนื้อหา - วิชาสังคมศึกษา ม.1 - สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

     สรุปเนื้อหา - วิชาสังคมศึกษา ม.1 - สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
สรุปเนื้อหา - วิชาสังคมศึกษา ม.1 - สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

    สรุปเนื้อหา - วิชาสังคมศึกษา ม.1 - สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์


สรุปเนื้อหา - วิชาสังคมศึกษา ม.1 - สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

   สรุปเนื้อหา - วิชาสังคมศึกษา ม.1 - สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

สรุปเนื้อหา - วิชาสังคมศึกษา ม.1 - สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

  สรุปเนื้อหา - วิชาสังคมศึกษา ม.1 - สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม