วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

***แบบสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.3***

***แบบสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.3***

แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.3 - หน่วยที่ 6 ความขัดแย้ง และความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ 20

แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.3 - หน่วยที่ 6 ความขัดแย้ง และความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ 20


แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.3 - หน่วยที่ 5 พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.3 - หน่วยที่ 5 พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.3 - หน่วยที่ 4 ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์

แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.3 - หน่วยที่ 4 ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์
แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.3 - หน่วยที่ 3 บทบาทของไทยในสังคมโลก

แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.3 - หน่วยที่ 3 บทบาทของไทยในสังคมโลก

แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.3 - หน่วยที่ 2 พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์

แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.3 - หน่วยที่ 2 พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์

แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.3 - หน่วยที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์

แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.3 - หน่วยที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์

***ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.2***

***ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.2***

แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.2 - หน่วยที่ 9 แหล่งอารยธรรมโบราณในเอเชีย

แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.2 - หน่วยที่ 9 แหล่งอารยธรรมโบราณในเอเชียแบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.2 - หน่วยที่ 8 พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ในเอเชีย

แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.2 - หน่วยที่ 8 พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ในเอเชียแบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.2 - หน่วยที่ 7 บุคคลสำคัญสมัยอยุธยา และธนบุรี

แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.2 - หน่วยที่ 7 บุคคลสำคัญสมัยอยุธยา และธนบุรี
แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.2 - หน่วยที่ 6 ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา และธนบุรี

แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.2 - หน่วยที่ 6 ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา และธนบุรีแบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.2 - หน่วยที่ 5 พัฒนาการของอาณาจักรธนบุรี

แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.2 - หน่วยที่ 5 พัฒนาการของอาณาจักรธนบุรี
แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.2 - หน่วยที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยอยุธยา

แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.2 - หน่วยที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยอยุธยา

แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.2 - หน่วยที่ 3 สังคม และเศรษฐกิจสมัยอยุธยา

แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.2 - หน่วยที่ 3 สังคม และเศรษฐกิจสมัยอยุธยา
แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.2 - หน่วยที่ 2 การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา และการเมืองการปกครองสมัยอยุธยา

แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.2 - หน่วยที่ 2 การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา และการเมืองการปกครองสมัยอยุธยา


แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.2 - หน่วยที่ 1 หลักฐานประวัติศาสตร์

แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.2 - หน่วยที่ 1 หลักฐานประวัติศาสตร์

**แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.1***

**แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.1***

แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.1 - หน่วยที่ 6 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.1 - หน่วยที่ 6 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้


แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.1 - หน่วยที่ 5 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย

แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.1 - หน่วยที่ 5 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย
แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.1 - หน่วยที่ 4 รัฐไทยในดินแดนไทย

แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.1 - หน่วยที่ 4 รัฐไทยในดินแดนไทย