วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2567

ข้อสอบ สุขศึกษา ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 13 สมรรถภาพทางกาย

ข้อสอบ สุขศึกษา ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 13 สมรรถภาพทางกาย


ข้อสอบ สุขศึกษา ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 12 การละเล่นพื้นเมือง

ข้อสอบ สุขศึกษา ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 12 การละเล่นพื้นเมือง


ข้อสอบ สุขศึกษา ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 11 เกมเบ็ดเตล็ด

ข้อสอบ สุขศึกษา ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 11 เกมเบ็ดเตล็ดข้อสอบ สุขศึกษา ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 10 กิจกรรมเคลื่อนไหว

ข้อสอบ สุขศึกษา ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 10 กิจกรรมเคลื่อนไหวข้อสอบ สุขศึกษา ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 9 การบาดเจ็บ และการปฐมพยาบาล

ข้อสอบ สุขศึกษา ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 9 การบาดเจ็บ และการปฐมพยาบาล

ข้อสอบ สุขศึกษา ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 8 ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ

ข้อสอบ สุขศึกษา ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 8 ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ

ข้อสอบ สุขศึกษา ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 การดูแลฟันของเรา

ข้อสอบ สุขศึกษา ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 การดูแลฟันของเราข้อสอบ สุขศึกษา ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 6 อาหารกับสุขภาพ

ข้อสอบ สุขศึกษา ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 6 อาหารกับสุขภาพ


ข้อสอบ สุขศึกษา ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 5 โรคควรรู้

ข้อสอบ สุขศึกษา ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 5 โรคควรรู้


ข้อสอบ สุขศึกษา ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 4 การล่วงละเมิดทางเพศ

ข้อสอบ สุขศึกษา ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 4 การล่วงละเมิดทางเพศ


ข้อสอบ สุขศึกษา ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 3 ครอบครัวและเพื่อนของฉัน

ข้อสอบ สุขศึกษา ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 3 ครอบครัวและเพื่อนของฉัน

ข้อสอบ สุขศึกษา ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 2 ปัจจัยการเจริญเติบโต

ข้อสอบ สุขศึกษา ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 2 ปัจจัยการเจริญเติบโต

ข้อสอบ สุขศึกษา ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 1 การเจริญเติบโตตามวัย

ข้อสอบ สุขศึกษา ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 1 การเจริญเติบโตตามวัย


วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567

*** ข้อสอบ สุขศึกษา ป.2 (ชุดที่ 1)***

*** ข้อสอบ สุขศึกษา ป.2 (ชุดที่ 1)***