ข้อสอบ ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาดนตรี - นาฏศิลป์ ป.1)***


***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาทัศนศิลป์ ป.1)***


***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ป.1***


***ข้อสอบมาตรฐาน ป.2(ปลายภาค) - วิชาศิลปะ ***

***คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์***

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น