วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความเป็นมาของชาติไทย และภูมิปัญาไทย

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความเป็นมาของชาติไทย และภูมิปัญาไทยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น