ข้อสอบ ภาษาไทย ป.6


***แนวข้อสอบ - วิชาภาษาไทย ป.6***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.6 - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - ชุดที่ 3***

ภาษาพาที
วรรณคดีลำนำ

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.6 - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - ชุดที่ 2***

ภาษาพาที
วรรณคดีลำนำ

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน-วิชาภาษาไทย ป.6 (หลักภาษา) - ชุดที่ 1***
***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ป.6 (หลักภาษาและการใช้ภาษา)***
***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - หลักภาษาไทย ป.6 (ชุดที่ 1)***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.6 - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - ชุดที่ 1***

ภาษาพาที

วรรณคดีลำนำ


***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6(ปลายภาค) - วิชาภาษาไทย***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 - วิชาภาษาไทย***8 ความคิดเห็น: