วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

kanngan-p6-3-key

 ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ - กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.6  - หน่วยที่ 3 งานประดิษฐ์ งานช่าง (เฉลย)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น