วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561

pasapatee-p3-ex-lesson13

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.3 (ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 13 ของดีในตำบล








3 ความคิดเห็น: