วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561

pasapatee-p3-ex-lesson8

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.3 (ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 8 ภูมิใจภาษาไทยของเรา1 ความคิดเห็น: