วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561

pasapatee-p4-ex-lesson1

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.4 (ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 1 ขนมไทยไร้เทียมทาน1 ความคิดเห็น: