วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561

pasapatee-p3-ex-lesson2

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.3 (ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 2 แต่เด็กซื้อไว้


1 ความคิดเห็น: