วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561

pasapatee-p3-ex-lesson4

ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.3 (ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ) - (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 4 อาหารดี ชีวีมีสุข
1 ความคิดเห็น: